Daj szansę dzieciom!

Łódź, woj. łódzkie

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE ETHNOS

Wnioskowana kwota: 49000 zł

Głosy: 236

Dzieci mieszkające w Gałkowie Dużym i okolicznych małych miejscowościach to wyjątkowi młodzi ludzie. Są wśród nich osoby niepełnosprawne, wymagające kształcenia specjalnego, mające specyficzne trudności w nauce, ale i dzieci wybitnie zdolne. Ze względu na lokalizację szkoły dostępność dóbr kultury, zajęć dodatkowych wspomagających rozwój, zajęć specjalistycznych jest ograniczona. Wyrównując szanse rozwojowe w Zespole Szkół w Gałkowie organizowane są w miarę możliwości zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, wzbogacające poznawczo, w tym specjalistyczne, oraz różnorodne projekty, imprezy i spotkania dostosowane do potrzeb i aktywności odbiorców. Ci młodzi ludzie pomimo tego, iż sami często wymagają wsparcia włączają się aktywnie w niesienie pomocy innym poprzez akcje charytatywne (w szkole działa „najmłodsze” w województwie koło Caritas), wolontariat (w tym pomoc w nauce, czytelnictwo), zbiórki materialne (np. dla ubogich mieszkańców Gałkowa, podopiecznych domu dziecka) i wyrażanie swojego wsparcia potrzebującym (poprzez np. tworzenie noworocznego łańcucha solidarności dla dzieci-uchodźców).
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos w swoich działaniach koncentruje się na osobach w różnym wieku, wymagających wsparcia, pomocy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających ograniczone możliwości rozwoju i funkcjonowania związane ze środowiskiem, kulturą, pochodzeniem społecznym, niepełnosprawnością czy sytuacją trudną w jakiej się znalazły. Do tej pory realizowano m.in. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych, ubogich, uchodźców, mniejszości etnicznych, kulturowych i narodowościowych. Znaczna część pracy stowarzyszenia dotyczy wspierania w rozwoju dzieci.

Pomysł doposażenia świetlicy dla dzieci ze szkoły w Gałkowie wynika z ich potrzeb rozwojowych. Celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie równorzędnych możliwości rozwoju dzieciom –mieszkańcom małej miejscowości. Nowoczesny sprzęt, który zostanie zakupiony będzie wykorzystywany do pracy z dziećmi wymagającymi specjalistycznego wsparcia psychoedukacyjnego, jak również pozwoli na zorganizowanie dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia, zainteresowania, stymulujących psychofizycznie wszystkich zainteresowanych uczniów. Większa dostępność nowoczesnych pomocy pozwoli młodym ludziom korzystać z dodatkowych zajęć specjalistycznych w takim samym zakresie jak ich rówieśnikom w miastach. Umożliwi im lepsze dostosowanie pomocy psychopedagogicznej do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych. Dzieci nauczą się i będą mogły korzystać z nowoczesnych technologii, a przez to zyskają możliwość uczenia się, niedostępną zwykle ze względu na miejsce zamieszkania, czy specjalne, specyficzne potrzeby psychoedukacyjne. Z przyznanej dotacji sfinansujemy zakup magicznego dywanu (podłogi interaktywnej z pakietem rewalidacyjnym i rozwijającym), tablicy interaktywnej i laptopa oraz specjalistycznych pomocy do zajęć stymulujących integrację sensoryczną i rozwój sensomotoryczny.

Jeśli ważne jest dla Ciebie wspieranie dzieci w ich rozwoju bez względu na ich pochodzenie, miejsce zamieszkania, możliwości psychofizyczne, jeśli uważasz, że trzeba wyrównywać życiowe szanse i pomagać tym, którzy pomagają innym- zagłosuj na nasz projekt!

Zobacz inicjatywę na:

Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK