Edukacyjnie, terapeutycznie, interaktywnie

Kąkowa Wola, woj. kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie Oświatowe na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Równe Szanse"

Wnioskowana kwota: 20000 zł

Głosy: 92

„Edukacyjnie, terapeutycznie, interaktywnie” to inicjatywa Stowarzyszenia Oświatowego na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Równe Szanse” mająca na celu doposażenie pracowni multimedialnej – do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w oparciu o najnowsze rozwiązania IT i programy komputerowe wspierające rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.


Kilka słów o nas…

Stowarzyszenie Oświatowe na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Równe Szanse” to organizacja społeczna działająca aktywnie na rzecz edukacji, wychowania oraz wspomagania rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży z Brześcia Kujawskiego i okolicznych gmin.

W ramach działalności statutowej prowadzimy:

- od prawie 9 lat Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli, w skład którego wchodzą Punkt Przedszkolny i Szkoła Podstawowa,

- od 6 miesięcy Specjalistyczny Punkt Wczesnej Interwencji Terapeutycznej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju.

Nasze placówki, choć niewielkie „ciałem” - wielkie są duchem i sercem. Sercem otwartym na potrzeby dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. Mimo, że jesteśmy zwykłą, wiejską szkołą to w naszych murach dzieją się rzeczy niezwykłe. Każdego dnia szkolna nauka i zabawa przeplatają się z zajęciami terapeutycznymi i specjalistycznymi. Pomagamy poznać i zrozumieć świat, nie tylko zdrowym i rozbieganym maluchom, ale także dzieciom, które muszą się zmagać z ograniczeniami własnego ciała i umysłu.

Obecnie w naszych placówkach kształcimy 90 uczniów, w tym prawie 1/3 z nich to dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. Wśród naszych uczniów i podopiecznych są dzieci ze: spektrum autyzmu, upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, mózgowym porażenie dziecięcym, wadami wrodzonymi (narządów wzroku i słuchu), opóźnieniami psychoruchowymi i opóźnieniami w rozwoju o różnym podłożu, dysfunkcjami i wadami narządów ruchu, opóźnieniem lub brakiem mowy.

Od dwóch lat w ramach szkoły podstawowej prowadzimy klasy specjalne – dedykowane dzieciom autystycznym.

Każdemu dziecku zapewniamy fachową pomoc i indywidualne podejście. To dla nich nieustannie się rozwijamy- pozyskujemy środki zewnętrzne na bezpłatne zajęcia terapeutyczne i zakup doposażenia naszych pracowni, rozszerzamy naszą ofertę o nowe formy wsparcia, podnosimy kwalifikacje w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń.

W codziennej pracy z dziećmi kierujemy się gotowością do wspierania ich w rozwoju, bezwarunkową akceptacją oraz dążeniem do pełnego ich zrozumienia, a świadomość, którą posiadamy wobec ich ograniczeń pozwala nam na zapewnienie im takiego środowiska i klimatu, który sprawia, że czują się bezpieczne i osiągają znakomite wyniki edukacyjne.

W naszych placówkach dla wszystkich potrzebujących wsparcia dzieci realizowane są bezpłatnie:

-indywidualne lub grupowe zajęcia: rewalidacyjne, logopedyczne, dogoterapeutyczne, zajęcia z fizjoterapii, terapii polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata

- indywidualne i zbiorowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem (terapia behawioralna, taktylna, terapia ręki, metoda krakowska, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, metoda aktywności Knillów, PECS)

- zajęcia z tyflopedagogiki dla dzieci niewidomych i słabowidzących


Prowadzimy także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Rodzicom dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonym niepełnosprawnością oferujemy zajęcia warsztatowe oraz konsultacje ze specjalistami i porady diagnostyczne.


Nasze plany na przyszłość

Mamy głowy pełne pomysłów na realizację efektywnych zajęć edukacyjnych i terapeutycznych dla naszych podopiecznych oraz wewnętrzną motywację do ciągłego poszukiwania nowych, skutecznych metod działania.

W najbliższym czasie chcielibyśmy rozszerzyć naszą ofertę terapeutyczną o zajęcia multimedialne wykorzystujące w pracy edukacyjnej i terapeutycznej zaawansowane technologie informatyczne i specjalistyczne oprogramowanie stymulujące rozwój mowy i komunikacji werbalnej, funkcji poznawczych i aktywizujących oraz wspomagające proces uczenia się.

Niestety brakuje nam zaplecza technicznego. Nasza pracownia komputerowa to kilka wysłużonych komputerów, o niskich parametrach technicznych, niedostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Brakuje nam nowoczesnych narzędzi IT takich jak: tablice interaktywne, rzutniki i laptopy. Nie mamy także nowoczesnych pomocy dydaktycznych w formie programów multimedialnych dedykowanych dzieciom z różnego rodzaju trudnościami w nauce. Zakup wyposażenia do pracowni multimedialnej to koszt około 20 tyś zł, co dalece przekracza możliwości finansowe Stowarzyszenia. Stąd też w grancie z Fundacji Aviva upatrujemy swojej szansy na jego zakup.


Na co przeznaczymy grant Fundacji Aviva?

Jeśli uda się nam wygrać w konkursie Aviva to za środki z dotacji zakupimy:

- niezbędny sprzęt IT - zestaw interaktywny składający się z tablicy multimedialnej oraz rzutnika i laptopa niezbędnych do jej prawidłowej obsługi (koszt 13 000 zł )

- specjalistyczne oprogramowanie do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (koszt 7 000 zł ), w szczególności:

- Oprogramowanie wspomagające naukę sterowania wzrokiem - pozwalające na obsługę komputera za pomocą wzroku dla osób z różnymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi obsługę tradycyjnej myszki i klawiatury. Opanowanie umiejętności sterowania komputerem za pomocą wzroku zapewnia osobie z niepełnosprawnością ruchową większą niezależność, pozwalając na uczestnictwo w życiu społecznym: zabawę, naukę, pracę i co najważniejsze komunikację.

- Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne- umożliwiające dzieciom nawet ze znacznymi ograniczeniami ruchowymi lub poznawczymi na samodzielne rysowanie, malowanie, układanie puzzle, naukę liter, cyfr, kształtów, kolorów, grę w różne gry itp. Oprogramowanie to wszechstronnie wspomaga rozwój dziecka z niepełnosprawnością dając mu narzędzia do twórczego działania, rozwija percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo- ruchową, wprowadza w świat kolorów, kształtów, dźwięków, rozwija zdolności poznawcze, kształtuje umiejętności językowe, rozwija umiejętności szkolne.

-Oprogramowanie dla dzieci z trudnościami w uczeniu się- przeznaczone do terapii oraz wspomagania rozwoju dzieci z dysharmonią rozwojową, obniżoną sprawnością intelektualną, nadpobudliwością psychoruchową, deficytami funkcjonowania zmysłów, zaburzeniami motorycznymi, o obniżonej sprawności manualnej. Stanowi pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych m.in. dysleksji, dyskalkulii, deficytów uwagi, umiejętności koncentracji, pamięci. Ponadto wzmacnia umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje społeczne.

- Oprogramowanie wspomagające komunikację alternatywną - przeznaczone dla osób mających trudności z porozumiewaniem się za pomocą mowy, osób z różnych przyczyn pozbawionych zdolności mówienia lub takich, u których mowa nie spełnia funkcji komunikacyjnych. Bazy symboli oprogramowania sprawiają, że są one dostępne również dla osób nie potrafiących czytać i pisać, natomiast syntezator mowy pozwala osobie niemówiącej na głośne wyrażanie swoich emocji, potrzeb, opinii, poglądów oraz dyskusje na dowolne tematy.


Z pracowni multimedialnej od roku szkolnego 2017/2018 korzystać będą mali podopieczni naszego Stowarzyszenia:

- uczniowie i wychowankowie naszych placówek edukacyjnych (Punktu Przedszkolnego Promyczek oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej)

- dzieci korzystające ze wsparcia w ramach Specjalistycznego Punktu Terapeutycznego dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju.


W pracowni prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia:

- edukacyjne - (zgodnie z podstawą programową dla danego etapu edukacji),

- terapeutyczne - stymulujące rozwój małych dzieci z różnymi dysfunkcjami,

- dodatkowe - rozwijające talenty i pasje naszych uczniów, także tych z niepełnosprawnościami.


Wierzymy, że z Państwa pomocą uda nam się spełnić to marzenie i stworzyć pracownię na miarę XXI wieku - gdzie nowoczesne technologie poprzez naukę i zabawę będą pomagać odkrywać świat i zdobywać nowe umiejętności wszystkim dzieciom, zwłaszcza tym którym w życiu codziennym nastręcza to duże trudności.


Zachęcamy do głosowania na nasz projekt!

Zobacz inicjatywę na:

Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK