Zamojska Świetlica Socjoterapeutyczna

Zamość, woj. lubelskie

Fundacja Dzieci i Ojców im. św. Jana Bosko

Wnioskowana kwota: 50000 zł

Głosy: 155

Do fundacji zwracają się rodzice i opiekunowie prawni z prośbą o pomoc w wyjściu z trudności w wychowaniu ich dzieci, podopiecznych i wnuków. Do programu socjoterapeutycznego zagrożone wykluczeniem społecznym dzieci są kierowane w porozumieniu z rodzicami i opiekunami przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, PCPR, MCPR, Pogotowie Opiekuńcze, dyrektorów szkół. Współpraca odbywa się bardzo dobrze. Sytuacja finansowa niektórych rodzin uniemożliwia podjęcie pomocy w formie terapii psychologicznej. W szkołach szczególnie wiejskich, ze względu na brak środków finansowych, nie ma psychologów i pedagogów, którzy na bieżąco pomagali by dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, rozbitych gdzie nie otrzymują wsparcia, jedyną szansą jest możliwość udziału w zorganizowanych zajęciach socjoterapeutycznych. W wyniku zgłaszanych wcześniej potrzeb do realizowanego zadania z otrzymanego grantu, zaplanowano udział do 24 uczestników. Poprzez kontakt naszych terapeutów z dziećmi i rodzicami, w poprzednich latach pracy jedynej tego typu świetlicy socjoterapeutycznej w Mieście Zamość i w Powiecie Zamojskim, udało się wzbudzić świadomość o korzyściach programu socjoterapeutycznego, część dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego udało się we współpracy ze szkołami doprowadzić do zmiany postawy i zachowań na prospołeczne i twórcze. W kilku przypadkach dzieci nie uczęszczały do szkoły przez 2 lub 1 rok, dzięki naszej pracy z rodziną i dzieckiem dzieci ukończyły poszczególne etapy nauczania.


Każdego roku dokonujemy ewaluacji realizacji zadania. Zebrane dane analizowaliśmy w działającym już Zespole terapeutycznym/zadaniowym. Ewaluacja w 2016 roku wykazała potrzebę utrwalania i wzmacniania u naszych podopiecznych nabytych umiejętności psychospołecznych oraz podjęcia dodatkowego, o inne obszary, oddziaływania edukacyjnego i socjoterapeutycznego, w równym stopniu wobec dziewcząt i chłopców. Szczególną uwagę ankietowani podopieczni w postaci testów, pre- i postankiet zwrócili na: niskie poczucie własnej wartości, brak perspektyw do rozwoju osobistego, rywalizacje rówieśniczą, próby ze środkami psychoaktywnymi, wczesną inicjacje seksualną, nieumiejętność zorganizowania sobie czasu wolnego, brak wsparcia od rodziców. Respondenci podejmują rożnego typu działania destrukcyjne co powoduje problemy w nauce, konflikty z prawem, konflikty rodzinne i rówieśnicza.

Najczęstszą reakcją na niepowodzenia jest spożywanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów, które upośledzają czynności poznawcze, koncentrację uwagi, uczenie się, kontrolę emocjonalną. Dzieci wyrażają potrzebę i chęć kontynuacji zajęć w naszej Zamojskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej. Każdy z terapeutów ma bliski kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Kilka spraw wymagało indywidualnego podejścia wobec dziecka i rodzica. Zespół terapeutyczny/zadaniowy ustalił, iż w kilku przypadkach trudności dziecka wynikają z niewydolności wychowawczej rodziców. Przedstawiony projekt ma na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania i poprawy jakości życia młodzieży zagrożonej marginalizacją oraz kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy z innymi ludźmi.

Zakłada organizację i prowadzenie zajęć w Zamojskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej, polegających na modyfikacji ryzykownych zachowań oraz zachęcenie do aktywnego włączania się w życie wspólnoty lokalnej. Zorganizowane zostaną 2 grupy wychowanków w przedziałach wiekowych 10-11 lat, 12-13 lat. Grupa składać się będzie od 10 do 12 uczestników zgodnie z potrzebami. Zajecia rozpoczną się od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 r. po wcześniejszym przeprowadzeniu remontu. Nabór do świetlicy przeprowadzony jest na podstawie Regulaminu rekrutacji, opracowanego przez Zespól zadaniowy. Głównym kryterium zakwalifikowania młodzieży do uczestnictwa w programie jest orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zostanie stworzona lista zakwalifikowanych uczestników i lista rezerwowa. Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodzica w formie deklaracji z zachowaniem ochrony danych osobowych.

Za pieniądze uzyskane od Fundacji AVIVA planujemy wykonać remont,który obejmowałby przesunięcie ściany działowej oraz odnowienie wnętrza świetlicy. Chcemy aby nasze Zamojska Świetlica Socjoterapeutyczna jako jedyna w regionie, swoim wyposażeniem jeszcze bardziej zachęcało dzieci do korzystania z naszej oferty, w bezpiecznych i twórczych warunkach. Zakup odpowiedniego sprzętu będzie realizował potrzeby wychowanków, pozwoli nam rozszerzyć ofertę proponowanych oddziaływań, które teraz ze względu na brak sprzętu nie mogą zostać odpowiednio wykonane.


W tym celu chcemy zakupić:

- 12 laptopy wraz z oprogramowaniem, które pozwolą nam prowadzić dodatkowe zajęcia,

- Klocki lego do zajęć z robotyki, które posłużą nam do rozpoczęcia dodatkowych warsztatów dotyczących elementów programowania,

- Sprzęt sportowo-rekreacyjny- będzie służył zagospodarowaniu czasu wolnego,

- Sprzęt kuchenny- pomoże wzbogacić prowadzone u nas zajęcia kulinarne,

- Stół duży, który pomoże nam przy prowadzeniu zajęć dotyczących zdrowego żywienia,

- Tablica multimedialna

- Urządzenie wielofunkcyjne

- Nowe meble,

- Książki, pomoce do pracy indywidualnej, gry edukacyjne planszowe, zręcznościowe, do zabaw ruchowych.

- Obsługa księgowo-rachunkowa zadania przez zewnętrzne Biuro rachunkowe

Terapeutyczny charakter socjoterapii będzie polegał na organizowaniu takich sytuacji społecznych podczas spotkań grupowych które, dostarczą uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych przeciwstawnych doznanym urazom oraz doświadczeń kompensujących doświadczenia deprywacyjne, hamujące rozwój emocjonalny i społeczny. Sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności psychospołecznych. takich jak komunikacja interpersonalna oraz socjologicznych jak: poczucie własnej wartości, empatia, asertywność, itp. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają poczęstunek (ciastka, herbata, napoje, kanapki, zorganizowane zostaną zajęcia w przygotowywaniu posiłków). Do prowadzenia zajęć zostanie zaangażowana doświadczona specjalistka profilaktyki społecznej i socjoterapii,. Do pomocy w zajęciach i pracach organizacyjnych zatrudnionych zostanie 4 wolontariuszy. Porozumienia wolontarystyczne podpisze prezes Zarządu Fundacji i będzie sprawował nad nimi pieczę. Praca w Świetlicy opierać się będzie na Prewencyjnym systemie wychowawczym Jana Bosko, opracowanym przez naszą Fundację we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, na potrzeby pracy w szkołach, w placówkach wsparcia dziennego i świetlicach szkolnych.

Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne dotyczyć będą tematów; ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu, używania papierosów, narkotyków i środków psychoaktywnych, stosowanie przemocy rówieśniczej, agresji wypływającej z gier komputerowych, uzależnień behawioralnych. W zajęciach będzie wykorzystywany nowy sprzęt zakupiony z grantu. Wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej omawianych na zajęciach problemów.

Warsztaty będą dotyczyły rozwiązywania problemów zahamowania rozwoju uczuciowego i intelektualnego, zaburzeń zdolności uczenia się, stawania się ofiara przestępstw, konfliktów i utrata przyjaciół, konfliktom z rodzicami i z prawem itp. Zajęcia będą odbywały się w grupach. Poprowadzi je specjalista z dziedziny resocjalizacji, pedagogiki terapeutycznej. Strona Socjoterapeutycznej Swietlicy Zamojskiej na Portalu Facebook: https://web.facebook.com/Socjoterapeutyczna-%C5%9Awietlica-Zamojska-194185951012753/?fref=ts

Będziemy wdzieczni za Państwa poparcie naszego Wniosku i w imieniu dzieci wyrażamy wdzięczność za poparcie naszej pracy.

Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK